torsdag 14 oktober 2010

Framtiden ljusnar för svenska veteraner

I veckan har det genomförts en work shop rörande ett framtida svenskt center för de svenskar som tjänstgjort i rikets tjänst och som därefter behöver stöd för att återgå till ett mera normalt liv.
Arbetsnamnet är nu "Arbetsgrupp Gula Bandet" (AG Gula Bandet) Den slutliga benämningen är inte klart. Workshopen var ett resultat av det seminarie om ett framtida centrum för veteraner som genomfördes på FHS i maj.

Aktuell work shop bemannades av kompetent och erfaret folk från de flesta av de ideella stödorganisationer som är verksamma. FM var inbjudna men var förhindrade att närvara men har dock genom den nyligen tillsatte veteranansvarige i FM överste Peter Öberg inbjudit till fortsatt samverkan.

Resultatet av work shopen blev att en projektplan, med tidslinjaler för olika delar, nu tas fram vilken kommer att presenteras för FM under slutet av 2010 samt att ett antal uppdrag till olika deltagare att kontakta identifierade nyckelpersoner.

De stödorganisationer som av olika anledningar inte kunde närvara under workshopen erbjuds självklart fortsatt aktivt deltagande.

Det viktigaste man enades om var att man nu går fram i en enad paraplyorganisation, kanske i stiftelseform. Detta medger möjlighet för FM och andra myndigheter att kommunicera och utveckla samarbete med en aktör. Det är dock viktigt att påpeka att den nya tänkta veteranorganisationen, eller centrat om man så vill, inte ska ersätta nuvarande ideella stödresurser. Den ska vara en samlande kraft med kompetens att stödja och rehabilitera behövande veteraner till vilken de ideella organisationer kan remittera vidare sina klienter när så bedöms lämpligt. Dessutom kan kontakt tagas både av den enskilde eller förbanden.

Ett viktigt steg i rätt riktning har tagits. Fler följer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar